Header Image
เริ่มแล้ว! พาณิชย์จังหวัดนครพนม จัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2566
watermark

   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม จัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67
จังหวัดนครพนม  ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
   โดยร่วมกับคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยว ได้แก่ เกษตรจังหวัดนครพนม สหกรณ์จังหวัดนครพนม สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครพนม และสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับผู้รับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่
และต่างพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้การซื้อขายข้าวเปลือกเกิดความเป็นธรรมด้านราคาตามคุณภาพข้าว
   และการจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือกฯ ครั้งนี้ฯ ได้กำหนดราคากลางซื้อขายข้าวเปลือก ในราคานำตลาดที่ 200 - 300 บาท/ตัน  ตามชนิดประเภทและคุณภาพของข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15%
   พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ ให้ความสนใจนำผลผลิตข้าวเปลือกมาจำหน่ายภายในงานจำนวนมาก และเห็นด้วยกับนโยบาย
ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการเชื่อมโยงผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรกับผู้ประกอบการค้าขายข้าวโดยตรง เพื่อให้เกิดการแข่งได้ด้านราคารับซื้อข้าวเปลือกฯ ในพื้นที่

ราคากลางในการซื้อขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ (ต้นข้าว 36 กรัม) ความชื้นไม่เกิน 15 % ราคา 13,330 บาท/ตัน   
- ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (กข.6) ความชื้นไม่เกิน 15 % ราคา 11,500 บาท/ตัน
- ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น (คละ) ความชื้นไม่เกิน 15 % ราคา 10,200 บาท/ตัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,210