Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

 

โครงสร้างบุคลากร
 

นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา

นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา
พาณิชย์จังหวัดนครพนม

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 

นายธิติศักดิ์ ผาสุขนิตย์ชญากุล

นายธิติศักดิ์ ผาสุขนิตย์ชญากุล
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวพิทยารัตน์ ภู่น้อย

นางสาวพิทยารัตน์ ภู่น้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 

นายขจรพงศ์ โถบำรุง

นายขจรพงศ์ โถบำรุง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 

นายทนงศักดิ์ ยิ่งล้ำ

นายทนงศักดิ์ ยิ่งล้ำ
เจ้าหน้าที่โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด
 

นางสาวนภัสภรณ์ ไชยบุรมย์

นางสาวนภัสภรณ์ ไชยบุรมย์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลราคาและข้อมูลเศรษฐกิจ อ.ธาตุพนม

นางสาวอรวรรณ รินทระ

นางสาวอรวรรณ รินทระ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลราคาและข้อมูลเศรษฐกิจ อ.เมือง

นายอิศรานุวัฒน์ คำหงษ์

นายอิศรานุวัฒน์ คำหงษ์
เจ้าหน้าที่ประจำจุดเเรกรับ
 

นางสาวพรณภัส รัตนเมธี

นางสาวพรณภัส รัตนเมธี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

 

นายนิพิฐพนธ์ สุวรรณมาโจ

นายนิพิฐพนธ์ สุวรรณมาโจ
พนักงานขับรถยนต์

นายเมตตา กรุณา

นายจักรพันธ์ น้อยโส
พนักงานขับรถยนต์

นายวาจา สำลี

นายวาจา สำลี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายเมตตา กรุณา

นางสาวอรทัย เคนโสม
พนักงานทำความสะอาด

 

นายเมตตา กรุณา

นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วบุตตา
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

 

 

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
 

นางกรรณชนันจ์ คชสีห์

นางกรรณชนันจ์ คชสีห์
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

นายภราดร จันงาม

นายภราดร จันงาม
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

นางสาวปราณี อุ่นกรม

นางสาวปราณี อุ่นกรม
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

นายวินัย งามเชย

นายวินัย งามเชย
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

 นายอรรถพล ตะวังทัน

นายอรรถพล ตะวังทัน
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุม
 

 นางสาวภัณฑิรา รินทระ

นางสาวภัณฑิรา รินทระ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 

 

 

 

 
 

 

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
 

 นางสาวเกียรติสุดา ชูชีพ

นางสาวเกียรติสุดา ชูชีพ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นางสาวจาระวี ผ่านสำแดง

นางสาวจาระวี ผ่านสำแดง
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นางสาวมัลลิกา ศักดิ์ศรีวัน

นางสาวมัลลิกา ศักดิ์ศรีวัน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด
 

 นางสาวฐาปนี มีรัตน์คำ

นางสาวฐาปนี มีรัตน์คำ
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุม
 
 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
 

 นางสาวบงกช จันทร์หอม

นางสาวบงกช จันทร์หอม
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเอกพล สมุทร

นายเอกพล สมุทร
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 
 

 นางบุญเรือง สมตน

นางบุญเรือง สมตน
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
 
 

 นางสาวรัตนา เพ็งชัย

นางสาวรัตนา เพ็งชัย
เจ้าพนักงานการพาณิชย์
 
 
 

 นางสาวปริชาติ ถาลี

นางสาวปริชาติ ถาลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,230