Header Image
พาณิชย์จังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สร้างสำนึกรักและภาคภูมิใจในชาติไทย
watermark

   วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางจุฑารัตน์  ศรีโมรา พาณิชย์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สร้างสำนึกรักและภาคภูมิใจในชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ด้วยสำนึกในความเสียสละของบรรพบุรุษ และธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการทุกคนได้ตระหนักเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,267