Header Image
เริ่มแล้ว! พาณิชย์จังหวัดนครพนม จัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2566
watermark

   วันที่ 6 ธันวาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม จัดงานตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดนครพนม ณ ท่าข้าวชีวาพืชผล จำกัด ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยร่วมกับคณะทำงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวได้แก่ เกษตรจังหวัดนครพนม สหกรณ์จังหวัดนครพนม สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครพนม และสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับผู้รับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่และต่างพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้การซื้อขายข้าวเปลือกเกิดความเป็นธรรมด้านราคาตามคุณภาพข้าว และการจัดงานตลาดนัดข้าวเปลือกฯ ครั้งนี้ฯ ได้กำหนดราคากลางซื้อขายข้าวเปลือก ในราคานำตลาดที่  300 - 500 บาท/ตัน  ตามชนิดประเภทและคุณภาพของข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน 15% พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ ให้ความสนใจนำผลผลิตข้าวเปลือกมาจำหน่ายภายในงานจำนวนมาก และเห็นด้วยกับนโยบายของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการเชื่อมโยงผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรกับผู้ประกอบการค้าขายข้าวโดยตรง เพื่อให้เกิดการแข่งได้ด้านราคารับซื้อข้าวเปลือก ฯ ในพื้นที่
ราคากลางในการซื้อขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 จังหวัดนครพนม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566
- ข้าวเปลือกหอมมะลิ (ต้นข้าว 36 กรัม) ความชื้นไม่เกิน 15 % ราคา  13,660 บาท/ตัน   
- ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว (กข.6) ความชื้นไม่เกิน 15 % ราคา 12,400  บาท/ตัน
- ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น (คละ) ความชื้นไม่เกิน 15 % ราคา 11,650 บาท/ตัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 41,267